ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, hoe ook genaamd, met KEIJER, eenmanszaak opgericht naar Nederlands recht ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 69991464 (hierna ook te noemen: KEIJER & co). De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden, zoals die van de wederpartij van KEIJER & co (hierna ook te noemen: CLIËNT), wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Op deze algemene voorwaarden kunnen zich beroepen alle (rechts)personen die op enigerlei wijze betrokken zijn of waren bij de door de CLIËNT met KEIJER & co gesloten overeenkomsten of voor wier handelen of nalaten KEIJER & co anderszins aansprakelijk zou kunnen zijn alsmede hun erfgenamen (hierna ook te noemen: BEGUNSTIGDEN), daaronder begrepen (maar niet beperkt tot):
  1. (rechts)personen die (middellijk) aandeelhouder zijn of waren van KEIJER & co; en
  2. (rechts)personen die op enig moment gevolmachtigde, bestuurder, of werknemer zijn of waren van KEIJER &co of BEGUNSTIGDEN.
 3. Iedere verwijzing in deze algemene voorwaarden naar KEIJER & co geldt in een voorkomend geval tevens als een verwijzing naar de BEGUNSTIGDEN.
 4. De CLIËNT ontleent aan de overeenkomst uitsluitend aanspraken jegens KEIJER & co en de CLIËNT doet afstand van het recht om de BEGUNSTIGDEN aan te spreken uit hoofde van onrechtmatige daad of welke rechtsgrond dan ook. De artikelen 7:404 (dat een regeling geeft voor het geval het de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd), 7:407 lid 2 (dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor het geval waarin aan twee of meer personen een opdracht wordt gegeven) en 7:409 (bepalende dat indien een opdracht is verleend met het oog op een bepaalde persoon, zij eindigt door zijn dood) van het Burgerlijk Wetboek, zijn niet van toepassing.
 5. Voor zover nodig geldt het bepaalde in de artikelen 2 en 3 als een derdenbeding in de zin van artikel 6:253 van het Burgerlijk Wetboek ten behoeve van de BEGUNSTIGDEN, welk beding door KEIJER & co namens de BEGUNSTIGDEN reeds nu voor alsdan wordt aanvaard.
 6. KEIJER & co is bevoegd om bij de uitvoering van haar werkzaamheden derden in te schakelen. KEIJER & co is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming, enig handelen of nalaten van derden. KEIJER & co is door de CLIËNT gemachtigd om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen en andere voorwaarden van derden namens de CLIËNT te accepteren. Indien de inschakeling van de derde plaatsvindt in overleg met de CLIËNT, is KEIJER & co gerechtigd de opdracht namens en voor rekening van de CLIËNT te verstrekken. De aansturing van de derden en de coördinatie van hun werkzaamheden geschiedt in alle gevallen door KEIJER & co. KEIJER & co is gerechtigd de met de contractering en aansturing van de in overleg met de CLIËNT ingeschakelde derden gemoeide tijd bij de CLIËNT in rekening te brengen.
 7. De totale aansprakelijkheid van KEIJER & co in verband met toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad of welke rechtsgrond dan ook is (cumulatief) beperkt tot het door KEIJER & co in de desbetreffende zaak in rekening gebrachte honorarium (met uitzondering van de BTW), met een maximum van EUR 50.000. Elke vordering jegens KEIJER & co verjaart 12 maanden nadat de gelaedeerde partij op de hoogte was of behoorde te zijn van het schade toebrengend feit.
 8. KEIJER & co is gerechtigd om maandelijks te factureren of na afronding van een deelproject. De betalingstermijn van declaraties bedraagt 14 dagen na factuurdatum. De CLIËNT doet afstand van elk recht om een beroep te doen op opschorting of verrekening.
 9. Op de rechtsverhouding met en de dienstverlening door KEIJER & co is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met die rechtsverhouding en/of dienstverlening zullen uitsluitend worden beslecht door de Rechtbank Amsterdam.